หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

 

   

 


นางสาวอัญชลี       เผือกพันธ์

รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกระสัง

08 6725 3456
   
  นางสาวอัญชลี       เผือกพันธ์  
  รองปลัดเทศบาลตำบลกระสัง  
  08 6725 3456  
นางสาวปรียาลักษณ์  ธีระชลาลัย นางรัชตา   สังข์น้อย นายพงษ์เทพ  โกยสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง  รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
08 1718  3753 08 1762 7268 09 8145 9491
นางสาวเพ็ญนภา  พร้อมพิมพ์ นายทองหล่อ     ปักเคระเต นางสาวอภิญญา     นพเก้า
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
08 1548 9896 08 8594 7500 08 6044 9035
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 516587 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน