หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของตำบลกระสัง

เทศบาลตำบลกระสัง มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 2.56 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตำบล  คือ ตำบลกระสัง   ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟประมาณ 399 กิโลเมตร หรือโดยทางรถยนต์ประมาณ   429  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ตามเส้นทางรถไฟ 23 กิโลเมตร และโดยทางรถยนต์ประมาณ 33 กิโลเมตร

       อาณาเขต  เทศบาลตำบลกระสัง  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

หลักเขตที่ 1 ซึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณสะพานเมืองไผ่ - กระสัง  ตรงริมห้วยเจมิงกับถนน รพช.บร. 4068 ทางฝั่งทิศตะวันออกของถนน  รพช.บร. 4068

หลักเขตที่ 2 จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกตัดผ่านทุ่งนาถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของถนน รพช.บร. 2018ตัดกับถนนเทศบาล 1 ทางทิศตะวันออก

หลักเขตที่ 3 จากหลักเขตที่ 2 เลียบถนนรพช.บร. 2018 ด้านทิศตะวันออก ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน รพช.บร.2018ตัดกับถนนเทศบาล13ฝั่งทิศตะวันออก

หลักเขตที่ 4 จากหลักเขตที่3เลียบคลองสาธารณประโยชน์ตัดผ่านทางรถไฟด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้คลองประปาด้านทิศตะวันออก

หลักเขตที่ 5 จากหลักเขตที่4เลียบตามคลองถนนประปาด้านทิศเหนือ ถึงจุดตัดมุมถนนทางเข้าสถานีตำรวจภูธรกระสัง ด้านทิศเหนือของถนนเลียบคลองประปาซึ่งห่างจากจุดกึ่งกลางถนนสายระกา - กระสังระยะทาง100เมตร

หลักเขตที่ 6จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามถนนคลองประปาด้านทิศเหนือของถนนเลียบคลองประปาผ่านถนนสายระกา - กระสัง ซึ่งห่างจากจุดกึ่งกลางถนนสายระกา - กระสัง  ระยะทาง  190  เมตร

หลักเขตที่ 7จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงสามแยกถนนสายบุรีรัมย์ - กระสัง ซึ่งตัดกับถนนสายระโยง - กระสัง  ด้านทิศใต้ของถนนสายระโยง - กระสัง

หลักเขตที่ 8 จากหลักเขตที่ 7เลียบถนนสายระโยง – กระสัง ด้านทิศใต้ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 650 เมตร

                 ทิศตะวันตก

จากหลักเขตที่ 9 เลียบตามริมฝั่งทางทิศตะวันออกของลำห้วยเจมิงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับหลักเขตที่1

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

-  พื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

-  ภูมิอากาศในตำบลกระสัง มีอยู่ 3 ฤดู คือ

     1. ฤดูร้อน ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุด ในเดือนเมษายน

     2. ฤดูฝน เดือนมิถุนายน - กันยายน

     3. ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคม - มกราคม

1.4 ลักษณะของดิน

-  ดินร่วนปนทราย

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลกระสังแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน  6  ชุมชน ดังนี้

หมู่ที่ 1   ชุมชนบ้านกระสัง

หมู่ที่ 9   ชุมชนตลาดใต้ และชุมชนคุ้มแสนสุข

หมู่ที่ 15  ชุมชนท่าสว่าง

หมู่ที่ 16  ชุมชนตลาดเหนือ และชุมชนประสานสุนทร

2.2 การเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลกระสังกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  ดังนี้

- เขตเลือกตั้งที่  1  ตำบลกระสัง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย หมู่ที่  9  และหมู่ที่  16  สถานที่เลือกตั้ง  ได้แก่  โรงเรียนกระสังพิทยาคม

- เขตเลือกตั้งที่  2  ตำบลกระสัง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย หมู่ที่  1 และหมู่ที่  15  สถานที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาประจำหมู่บ้านหนองกก

 

3. ประชากร

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

- สถิติประชากร แยกรายละเอียด ของเทศบาลตำบลกระสัง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ข้อมูลจากงานทะเบียนและบัตร

จำนวนประชากรแยกตามเพศ

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1,662

1,825

3,487

จำนวนประชากรแยกตามสถานภาพผู้อาศัย

 

จำนวน (คน)

จำนวนผู้อาศัย

2,711

จำนวนเจ้าบ้าน

752

 จำนวนประชากรแยกตามสัญชาติ

 

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

สัญชาติไทย

1,648

1,819

3,467

สัญชาติจีน

3

0

3

สัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไทย

14

6

20

สัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน

11

6

17

ทุกสัญชาติ

1,662

1,825

3,487

 

 จำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ

 

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

เป็นบุคคลที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน

19

27

46

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี

1,354

1,495

2,849

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี

1,279

1,425

2,704

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี

1,238

1,378

2,616

เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร

24

0

24

เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร

24

0

25

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 516675 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน