หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

 

 

 

 

 
  นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย  
 

นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง

 
 

0818799708

 
     
 
นายธนวัตน์ ปทุมวิวัฒนา นายธนันท์ชัย อมรไชยพัฒน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลกระสัง รองนายกเทศมนตรีตำบลกระสัง
0837898964 0817186653
 
นายกรองเกียรติ ฉัตรพงศ์เจริญ นายบุญช่วย พึ่งไพศาล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกระสัง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกระสัง
0629133040 0837287733
   

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 

 

 

 
  นางสาวอัญชลี       เผือกพันธ์  
 

รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกระสัง

 
 

08 6725 3456

 
   
  นางสาวอัญชลี       เผือกพันธ์  
  รองปลัดเทศบาลตำบลกระสัง  
  08 6725 3456  

 

 


ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 516641 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน