หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 สาส์นจากนายกเทศมนตรี

          ตลอดระยะเวลาที่ผมได้บริหารงานเทศบาลตำบลกระสัง ผมและคณะทำงาน ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตั้งไว้
การพัฒนากระสังให้เป็นเมืองน่าอยู่จนได้รับรางวัลหนึ่งพันเมืองระดับโลก ด้านการรณรงค์พิทักษ์คุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนเมืองจากองค์การอนามัยโลกและในด้านการศึกษา
ได้พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับประเทศ ซึ่งล้วนมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น การเจริญเติบโตของเทศบาลตำบลกระสัง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทั้งนี้การดำเนินโครงการต่างๆที่ผ่านมาของเทศบาลสามารถดำเนินกิจกรรมครอบคลุมถึงแนวนโยบายในกาารพัฒนาหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ 
พร้อมที่จะให้บริการประชาชน ในการจัดกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อันเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสาธารณะต่างๆ
ซึ่งชุมชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการริเริ่มและพัฒนาให้เทศบาลเจริญก้าวหน้า การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เพราะสิ่งนี้คือหัวใจ
ของการบริหารท้องถิ่น เทศบาลได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง ผมขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของทุกท่าน รวมทั้งพี่น้องชาวกระสังที่มีให้กันเสมอมา
และสัญญาว่าจะมุ่งมั่นในการบริหารงาน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์           
นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง          

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 516684 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน