สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง

ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร

สารจากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกระสัง

"นายกิมฮ้อ เหลืองประภัสร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกระสัง" ตลอดระยะเวลาที่ผมได้บริหารงานเทศบาลตำบลกระสัง ผมและคณะทำงาน ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตั้งไว้ การพัฒนากระสังให้เป็นเมืองน่าอยู่จนได้รับรางวัลหนึ่งพันเมืองระดับโลก ด้านรณรงค์พิทักษ์คุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนเมืองจากองค์การอนามัยโลก และในด้านการศึกษา ได้พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับประเทศ ซึ่งล้วนมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น การเจริญเติบโตของเทศบาลตำบลกระสัง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้การดำเนินโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาของเทศบาลสามารถดำเนินกิจกรรมครอบคลุมถึงแนวนโยบาย ในการพัฒนาหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ พร้อมที่จะให้บริการประชาชน ในการจัดกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อันเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ซึ่งชุมชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการเริมสร้างและพัฒนาให้เทศบาลเจริญก้าวหน้า การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เพราะสิ่งนี้คือหัวใจของการบริหารท้องถิ่น เทศบาลได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้เทศบาลตำผมขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของทุกท่าน รวมทั้งพี่น้องชาวกระสังที่มีให้กันเสมอมา และสัญญาว่าจะมุ่งมั่นในการบริหารงาน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ เทศบาลตำบลกระสัง จึงได้จัดทำรายงานกิจการของเทศบาลตำบลกระสัง ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา ๑ ปี ที่ผ่านมาอย่างทั่วถึง
หมู่ที่ 1
ชุมชนบ้านกระสัง
หมู่ที่ 9
ชุมชนคุ้มแสนสุข
หมู่ที่ 15
ชุมชนท่าสว่าง
หมู่ที่ 6
ชุมชนตลาดเหนือ
รางวัลและความภาคภูมิใจของเรา

 

เทศบาลตำบลกระสัง


คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อเรา
TH : สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
EN : Krasang Municipality No.24 Moo.1 Krasang Sub-district, Krasang District, Buriram Province 31160 THAILAND
Tel.044691508 e-mail:krasangksm1@gmail.com, LINE:kscity
ติดตามเรา