วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา โรงเรียนเทศบาลกระสัง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาลกระสัง ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๕ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อโล่รางวัล จำนวน 3 รายการ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวนท 4 รายการ สำหรับโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง