ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
ตามที่เทศบาลตำบลกระสัง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสังและนายกเทศมนตรีตำบลกระสัง เมื่อวันที่ 29 เมษายน ๒๕๕๕ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ บัญญัติว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”

 

"กระผม นายกิมฮ้อ เหลืองประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง" จึงขอแถลงนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลกระสัง ว่าจะบริหารกิจการของเทศบาลตำบลกระสัง ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดหลัก ๗ ประการ ในการบริหารงาน คือ

 

๑. มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
๒. มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. บริการงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
๔. ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น
๕. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ให้ทันต่อสถานการณ์
๖. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

 

"กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลกระสัง เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกระสัง และให้ครอบคลุมภารกิจหลักของเทศบาลเป็นสำคัญ กล่าวคือ การมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ ด้วยนโยบายดังต่อไปนี้

 

๑. นโยบายด้านการบริหาร
๑.๑ การบริหารจัดการยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความประหยัด ความโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
๑.๒ ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ โดยยึดหลักการบริหารจัดการ แบบธรรมาภิบาล
๑.๓ สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ให้ได้รับความรู้ ทางด้านการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มทักษะอย่างต่อเนื่อง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๑.๔ สนับสนุนและพัฒนาการเผยแพร่ความรู้ ด้านข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ กิจกรรมและผลการปฏิบัติงาน ของเทศบาล ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
๑.๕ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ให้มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ทั่วถึงและเสมอภาค โดยการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงานที่ ทันสมัย ให้มีอย่างเพียงพอ
๑.๖ การบริหารราชการและการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณของเทศบาล เป็นไป โดยประหยัด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และนโยบาย ของทางราชการ
๑.๗ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ต่อการบริหารงานของเทศบาล เพื่อใช้เป็น แนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ด้านการบริหารงานของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาล ๑.๘ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นพระประมุข
๑.๙ ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม สะอาด เรียบร้อย และสวยงาม

 

๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานนอกสถานที่ของกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานเทศบาล เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ พร้อมที่จะนำมาพัฒนาชุมชนของตนเองได้
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด ครอบคลุมและทั่วถึง
๒.๓ ให้การสงเคราะห์ ดูแลผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
๒.๔ ให้การสงเคราะห์ ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น คนพิการ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ถูกทอดทิ้ง อย่างทั่วถึง
๒.๕ ส่งเสริมกิจกรรมของผู้นำชุมชน ชมรมและองค์กรต่าง ๆ เช่น กลุ่มสตรี แม่บ้าน อสม. อปพร. กลุ่มอาชีพอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
๒.๖ สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
๒.๗ สนับสนุนให้มีการจัดซื้อ จัดหา วัสดุและอุปกรณ์การกีฬา เครื่องออกกำลังกายปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกาย สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้มีอย่างเพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
๒.๘ ทำนุบำรุงศาสนา ร่วมจัดทำกิจกรรมทางศาสนาประกอบศาสนกิจกับประชาชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน

 

๓. นโยบายด้านการศึกษา
๓.๑ สนับสนุนให้เด็กปฐมวัย ได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๒ ให้มีการจัดระบบและวางแผนระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาจากเงินงบประมาณในอัตราส่วนที่เหมาะสม
๓.๓ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อพัฒนาการอ่าน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
๓.๔ ให้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนเพื่อพัฒนาตนเองด้านข้อมูลข่าวสาร
๓.๕ จัดตั้งศูนย์สารสนเทศ เพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า แหล่งข้อมูลต่างๆ
๓.๖ สนับสนุนและพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อนำมาพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและสถานศึกษาให้มีอย่างเพียงพอ
๓.๗ สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคม มีส่วนร่วมให้การจัดการศึกษา สนับสนุนการศึกษา และฝึกอบรม
๓.๘ ให้มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเข้าสู่มาตรฐานชาติ และเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
๓.๙ สนับสนุนให้มีการอบรมและจัดกิจกรรมในการรณรงค์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของโรคเอดส์ และป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็ก และเยาวชน
๓.๑๐ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

 

๔. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ จัดหาที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด
๔.๓ สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านเรือนให้มีความสะอาด สวยงามน่าอยู่ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อ
๔.๔ สนับสนุนการควบคุม ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อภายในเขตเทศบาล
๔.๕ ให้มีการจัดกิจกรรมในการรณรงค์ ให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนัก แก่ประชาชน ให้ทราบถึงพิษภัยของโรคเอดส์ และยาเสพติด
๔.๖ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน้ำ และแหล่งน้ำในเขตเทศบาล ให้มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำที่สะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภค และใช้ในการระงับอัคคีภัย ได้อย่างเพียงพอ
๔.๗ ปรับปรุงพื้นที่และสถานที่ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล ให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สะอาดสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย
๔.๘ ปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้าให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๔.๙ ส่งเสริมด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน
๔.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง
๔.๑๑ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดขยะต้นทาง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
๔.๑๒ พัฒนาตลาดสดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากอันตรายของอาหาร
๔.๑๓ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชมรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เช่น ชมรมไม้พลองเพื่อสุขภาพ ชมรมจักรยาน ชมรมแอโรบิค ชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ

 

๕. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕.๑ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนสายเมนหลัก และจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุม เพียงพอและทั่วถึง ต่อความต้องการของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ
๕.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและทางเท้า พร้อมรางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕.๓ ปรับปรุงท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน มีความสะอาด ไม่อุดตัน ระบายน้ำได้ดีน้ำไม่ท่วมขัง

 

๖. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๖.๑ จัดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ออกตรวจความสงบเรียบร้อยและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการอำนวยความสะดวก การจราจร ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน พร้อมจัดให้มีการรับแจ้งเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของชุมชน
๖.๒ จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่สำหรับบริการประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความขัดข้องของการประปา การไฟฟ้า และโทรศัพท์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ความห่วงใยจากเทศบาล ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การป้องกันภัย การเกิดอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และเรื่องอื่น ๆ อันอาจเกิดขึ้นได้
๖.๓ ให้มีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตเทศบาล
๖.๔ ให้การสนับสนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด อำเภอ และเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
๖.๕ ให้มีการอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อย่างต่อเนื่อง
๖.๖ จัดให้มีศูนย์บริการร่วมสำหรับบริการประชาชนในการเดินทางสัญจรไป-มาในช่วงเทศกาลต่างๆ ๖.๗ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

๗. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๗.๑ ส่งเสริมให้มีการอบรมและฝึกอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ มีอาชีพและพึ่งตนเองได้ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
๗.๒ อนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนเพิ่มรายได้
๗.๓ จัดให้มีการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพและการจัดการให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ
๗.๔ สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

๘. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘.๑ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น โดยจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น จัดงานประเพณีสงกรานต์ งานทำบุญหมู่บ้าน งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีลอยกระทง งานทำบุญขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงไว้สืบไป
๘.๒ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ กลุ่มบุคคล มูลนิธิ สมาคมชมรมต่าง ๆ และประชาชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสักการะของเหล่าพสกนิกร โดยจัดงานราชพิธีในวันสำคัญของชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (๑๒ สิงหามหาราชินี) งานงานวันปิยมหาราช งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (๕ ธันวามหาราช)
๘.๓ อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ให้คงอยู่และพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย นโยบายทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กระผม มีความเชื่อมั่นว่าหากได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล ชุมชนทุกชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในเขตเทศบาลแล้ว การปฏิบัติงานและการดำเนินกิจการใด ๆ ก็จะสามารถสำเร็จลุล่วงได้ตลอดระยะเวลา ๔ ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะพัฒนาให้เทศบาลตำบลกระสัง เป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย การศึกษาดี วิถีชุมชนเข้มแข็ง และยึดหลักธรรมภิบาล มีความเจริญก้าวหน้า สืบต่อไป กระผม จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ
เทศบาลตำบลกระสัง


คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อบริษัท
TH : สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
EN : Krasang Municipality No.24 Moo.1 Krasang Sub-district, Krasang District, Buriram Province 31160 THAILAND
Tel.044691508 e-mail:krasangksm1@gmail.com, LINE:kscity
ติดตามเรา