ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลา : 23 มี.ค. 2559 21:54 น. | เขียนโดย : แอดมิน
ค้นหาข่าว : กด Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อข่าวที่ท่านต้องการค้นหา เช่น "การเสียภาษี"
ประชาสัมพันธ์ นโยบายงานกาชาดปลอดเหล้าและงานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นปลอดเหล้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบังคับใช้กฏหมายกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเลื่อนวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์ การบริการเอกสารการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ
ประชาสัมพันธ์ รายงานการปิดบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ประชาสัมพันธ์ แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)
ประชาสัมพันธ์ แผนสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินงานท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561
ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561
ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ
ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์ รายงานกิจการเทศบาลตำบลกระสัง ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ๋์การยกเลิกสำเนาเอกสารฯ
ประชาสัมพันธ๋์ การมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการจราจรฯ
ประชาสัมพันธ๋์ การเฝ้าระวังและป้องกันโรคใบด่างมันสัมปะหลัง
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้างสนามกีฬา (เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการบินโดรนในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินงานการวางและจัดผังเมืองรวม จ
แบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลกระสัง
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลของ
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด
ประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดบุรีรัมย์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์ การใช้คำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2561 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลกระสัง
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่่่ดิน ภาษีป้าย และภา
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
การประชาสัมพันธ์จัดเกรดโรงสีข้าว
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 เทศบาลตำบลกระสัง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้ง เ
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2560-2562) ประจำป
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2560-2562)
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกระสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
ขอเชิญร่วมออกโรงทาน
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พิธีการประกาศเจตจำนงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ภายในศูยน์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ภายในศูยน์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก
ประชาสัมพันธ์รูปแบบใบอนุญาตทำงานอิเลคทรอนิกส์ (E-Work Permit)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 7 ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระสัง ปี พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานธุรการ สำหรับคนพิการจำนวน 9 อัตรา
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุ่งซ่อมแซมปรับปรุงอาคารตลาดสดหลังเก่า
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเท
ประชาสัมพันธ์ปราชญ์เกษตร หรือหรือตัวช่วยเกษตรกรต้นแบบ และเกษตรกร Cell ต้นกำเนิดฯ
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตศุภวิมลพันธ์ ซอย 4
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระหนองกก
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บร
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง และบัญชีรายชือผู้มีสิทธิ์สอบแนบท้ายประกาศ
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลกระสัง จำนวน 6 โครงการ
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำต่อเชื่อมคลองสาธารณะ ถนนเทศบาล 2
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนเทศบาล 12 ซอย 1 (ฝั่งทิศเหนือ)
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง
ประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์เทศบาลตำบลกระสัง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล2ซอย1 (ฝั่งทิศตะวันตก)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างนฃรางระบายน้ำ รูปตัวยูถนนเทศบาล1 ซอย3
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ทั้งสองข้างถนนโชคชัย
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตำบลกระสัง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู และปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนเทศบาล 17
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 10 ซอย 2
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำต่อเชื่อมคลองสาธารณะ ถนนเทศบาล2
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูพร้อมขยายถนน คสล.ถนนเทศบาล10
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูพร้อมขยายถนน คสล.ถนนเทศบาล10
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ทั้งสองข้าง ถนนซอยโชคชั
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูทั้งสองข้างทางพร้อมขยายผิวจราจร ถนนศุภวิมล
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกระสัง
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แก่เด็กสัญชาติไทยฯ
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
ขอเชิญร่วมประเพณีแซนโฎนตาหรือวันสารทเขมร
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างท้อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.พร้อมฝาเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล1
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมขยายถนน คสล.ฯ
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ฯ
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. พร้อมฝาเสมอผิวจราจร
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารตลาดสดหลังเก่า หมู่ที่ 9
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง
ประชาสัมพัน์การตรวจรับงานจ้างเหมาขุดลอกและปรับปรุงร่องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1 , 15 ,16
เทศบาลตำบลกระสัง


คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อบริษัท
TH : สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
EN : Krasang Municipality No.24 Moo.1 Krasang Sub-district, Krasang District, Buriram Province 31160 THAILAND
Tel.044691508 e-mail:krasangksm1@gmail.com, LINE:kscity
ติดตามเรา