ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร

เอกสารบริการ

เวลา : 23 มี.ค. 2559 20:41 น. | เขียนโดย : แอดมิน
ค้นหาคู่มือ : กด Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อคู่มือที่ท่านต้องการค้นหา เช่น "การเกิด"
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายเข้า
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายเข้า
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด หน่วยงานที่
คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน
คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน
คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง


คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อบริษัท
TH : สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
EN : Krasang Municipality No.24 Moo.1 Krasang Sub-district, Krasang District, Buriram Province 31160 THAILAND
Tel.044691508 e-mail:krasangksm1@gmail.com, LINE:kscity
ติดตามเรา